Lambros Kitsaras

Α. Essays

Das Unidroit-Übereinkommen über das internationale Factoring vom 28.5.1988 (Ottawa) aus der Sicht des deutschen und griechischen Rechts, 1994, σελ. ΧΙV + 161, εκδ. οίκος Αντ. Σάκκουλα, Σειρά: Θρακικές

Νομικές Μελέτες

Ενοχικές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης κατά το άρθρο 177 ΑΚ, 1999, σ. ΧΧΧ + 613, εκδ. οίκος Δίκαιο & Οικονομία, Σειρά: Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου

Οι πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο – Νομική φύση, έλεγχος νομιμότητας και δημόσια πίστη, 2001, σ. XXIV + 404 (255 κείμενο + παράρτ. νομοθ., βιβλ. και αλφαβ. πίνακα) εκδ. οίκος Δίκαιο & Οικονομία) με πρόλογο καθ. κ. Φίλιππου Δωρή

Η πλαγιαστική άσκηση των δικαιωμάτων – τελολογική ένταξη της πλαγιαστικής αγωγής στο σύστημα της προστασίας των δανειστών, 2007 (σ. ΧVI+311 με βιβλ. πίνακα / εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία)

Η ατελής κυριότητα. Η επίδραση του χρόνου στην κυριότητα και η προστασία της με την condictio possessionis, 2013 (σ. XVIII+353) εκδ. οίκος Δίκαιο & Οικονομία

Β. Articles

Τριτενέργεια δικαιοπρακτικής απαγόρευσης διάθεσης; Δίκη 1995, 1209 επ.
Ερμηνεία των άρθρων 1962-1966 για το κληρονομητήριο στον τόμο Χ (1998) στο συλλογικό έργο «Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη/Σταθόπουλου»
Η δημόσια πίστη του κληρονομητηρίου και οι υποσχετικές δικαιοπραξίες: Συμβολή στην έννοια της “αντιταξιμότητας” των υποσχετικών δικαιοπραξιών, ΧριΔ 2001, 397 επ.

Ο έλεγχος νομιμότητας κατά το στάδιο της προδικασίας των κτηματογραφήσεων στον ν. 2308/1995 (2000, σ. 42: Εισήγηση σε ημερίδα της Ένωσης Αστικολόγων που διοργανώθηκε στην Κέρκυρα τον Μάιο του 2000)

Παραγραφή αξιώσεως και απαράγραπτο αναγνωριστικής αγωγής: Σχόλιο στην ΑΠ 540/1999 ΧριΔ 2001, 29 επ.

Τόπος καταρτίσεως της δικαιοπραξίας επί τηλεφωνικής παραγγελίας: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 3844/1999 ΧριΔ 2001, 30

Η εφαρμογή του κανόνα «falsa demonstratio non nocet» στις εμπράγματες δικαιοπραξίες για τη μεταβίβαση ακινήτου: Σχόλιο στην ΠΠρΚαβάλας ΧριΔ 2001, 35 επ.

Αποκλεισμός της προσαυξήσεως των μερίδων των συμμεριδούχων στην περίπτωση της διαδοχής λόγω παραίτησης, αποκλήρωσης ή έκπτωσης του νόμιμου μεριδούχου: Παρατηρήσεις στην ΑΠ 108/2000 ΧριΔ 2001 36 επ.

Τρόπος και προθεσμία αποποίησης κληροδοσίας εκ μέρους του νόμιμου μεριδούχου: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 6555/1999 ΧριΔ 2001, 37 επ.
Νομική φύση και τύπος της νεμήσεως ανιόντος: Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσσ 1323/1999 ΧριΔ 2001, 38 επ.

Το ζήτημα της σύστασης διαιρεμένης ιδιοκτησίας σε θέσης στάθμευσης στην πυλωτή πολυκατοικίας: Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 23/2000 ΧριΔ 2001, 41 επ.

Η αντίθεση των συμφωνιών μεταξύ των ιδιοκτητών πολυώροφης οικοδομής με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας: Παρατηρήσεις στην ΑΠ 508/2000 ΧριΔ 2001, 45 επ.

Η νομική φύση των περιορισμών της κυριότητας από τις διατάξεις για τη διέλευση αγωγών της ΔΕΠΑ σε ξένα ακίνητα: Σχόλιο στην ΑΠ 118/2000 ΧριΔ 2001, 46 επ.
Νομική φύση και δημοσιότητα προσωρινής διαταγής (άρθρο 691 § 2 ΚΠολΔ) που απαγορεύει τη νομική μεταβολή ακινήτου: Παρατηρήσεις στην ΑΠ 561/1999, ΧριΔ 2001, 58 επ.

Η έννοια της «οικογένειας» του θύματος στη διάταξη του άρθρου 932 εδ. γ΄ ΑΚ: Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 21/2000 ΧριΔ 2001, 117 επ.

Χρηματική ικανοποίηση κυοφορουμένου και νηπίου για μέλλουσα ψυχική οδύνη λόγω θανάτωσης του γονέα του: Παρατηρήσεις στην ΑΠ 97/2001 ΧριΔ 2001, 120 επ.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα για την εκδίκαση της αρνητικής αγωγής: Σχόλιο στην ΕφΑθ 1115/2000 ΧριΔ 2001, 130

Ιδιόγραφη διαθήκη υπό μορφή επιστολής προς τον κληρονόμο ή τρίτον: Παρατηρήσεις στην ΑΠ 750/2000 ΧριΔ 2001, 133 επ.

Η ευχέρεια των εθνικών δικαστηρίων να εξετάζουν αυτεπαγγέλτως την καταχρηστικότητα γενικών όρων συναλλαγών σε συμβάσεις με καταναλωτές που άγονται προς κρίση ενώπιόν τους: Παρατηρήσεις στις αποφάσεις C-240 έως 248/1998 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΧριΔ 2001, 136 επ.

Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου και αιγιαλός: Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 24/2000 ΧριΔ 2001, 140 επ.

Απαγόρευση μεταβίβασης, διανομής ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων επί αγροτικών ακινήτων ως προς την έκταση πάνω από τα 250 στρέμματα: Παρατηρήσεις στην ΑΠ 306/2000, ΧριΔ 2001, 146 επ.

Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου και άρθρο 20 § 1 Συντάγματος: Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 20/2000 ΧριΔ 2001, 153 επ.

Η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία της κτηματογράφησης του ν. 2308/1995: Παρατηρήσεις υπό την υπ’ αριθμ. 49/2000 Γνμδ της Ολομέλειας του ΝΣΚ, ΧριΔ 2001, 184 επ.

Επιφύλαξη της κυριότητας στην πώληση και παραγραφή της ασφαλιζόμενης με αυτήν αξίωσης του πωλητή για το τίμημα (Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Τόμος Ι, 2006, σ. 355-393)

Ελαττωματική εξάλειψη υποθήκης και προστασία των συναλλαγών (ΧρΙΔ 2007, 301-312 – προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο προς τιμή του καθηγητή κ. Κ. Κεραμέως)

Σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα «εμπραγμάτωσης» των μη χρηματικών αξιώσεων μέσω του θεσμού της παυλιανής αγωγής – με αφορμή την ΑΚ 1409/2002 (ΧρΙΔ 2002, 654-661)
Νομικά ζητήματα αναφυόμενα στο πλαίσιο της διαδικασίας άρσης της απαγόρευσης για τη μεταβίβαση ιδιωτικής νήσου: το πρόβλημα της επιβολής «πρόσθετων όρων» στους διοικουμένους (γνμδμ, ΧρΙΔ 2003, 255-268)

Δημόσια Κτήματα. Κυκλάδες. Εμβέλεια των κανόνων που εισάγουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης των εμπράγματων αξιώσεων του Δημοσίου με τη θέσπιση «τεκμηρίων κυριότητας» υπέρ αυτού (γνμδ, ΧρΙΔ 2003, 747-759)
Σκέψεις επί του «δικαιώματος πρόσβασης» στα τηρούμενα στο κτηματολόγιο στοιχεία (ΧρΙΔ 2002, 374-378)

Η κατά το άρθρο 71 αστική ευθύνη του νομικού προσώπου (συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Δίκαιο Νομικών Προσώπων», επιμ. έκδ. Κλ. Ρούσσος, 2010, Δίκαιο και Οικονομία, § 13 σ. 306-327)

Ζητήματα αποδείξεως της ιατρικής ευθύνης (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο του καθηγητή Μ. Σταθόπουλου Ι, 2010, σ. 999 επ.)

Wrongful birth: Αξίωση των γονέων έναντι του ιατρού για χρηματική ικανοποίηση λόγω απώλειας της «ευκαιρίας» διακοπής της κύησης; (ΧρΙΔ 2001, 166 επ.)

Συμμετοχή στη Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ) (συλλογικό έργο υπό την επιμέλεια του καθηγητή Απ. Γεωργάδη), τομ. Ι ,Εισαγ. άρθρα 410 επ. και άρθρ. 410, τομ. ΙΙ, άρθρα 1033-1074.

Ελαττωματικός (νόμιμος ή νομιζόμενος) τίτλος στην τακτική χρησικτησία και καλή πίστη του νομέα, ΧρΙΔ 2012, 641 επ.

Περί της «πολλαπλής κτήσεως» της κυριότητας: κτήση κυριότητας επί ιδίου πράγματος και με χρησικτησία; ΧρΙΔ 2013, 184 (προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο Φ. Δωρή)

Κτήση κυριότητας με επιδίκαση και προστασία των συναλλαγών, ΧρΙΔ 2001, 650 επ. (προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο Ι. Σπυριδάκη)

Η νομή ως αντικείμενο της αξιώσεως αδικαιλόγητου πλουτισμού, ΧρΙΔ 2013, 641

Ερμηνεία των άρθρων 1033-1072 ΑΚ στον τόμο ΙΙ της ΣΕΑΚ

Ερμηνεία των άρθρων 174-177 ΑΚ στη β΄ έκδοση του τόμου Ι του ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου (υπό έκδοση)